Kirjapaino Markprint Oy:n rekisteri- ja asiakastietojärjestelmän tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Kirjapaino Markprint Oy
Heinlammintie 62,
15230 Lahti
Puh. +358 3 88 22 80
y-tunnus 1772819-6

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mila Mikkonen
puh. +358 50 591 6584
mila.mikkonen@markprint.fi

3 Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavana Kirjapaino Markprint Oy:ssa toimii toimitusjohtaja Mikko Ilomäki,
mikko.ilomaki@markprint.fi
Puh. +358 40-8361268

4 Rekisterin nimi

Kirjapaino Markprint Oy:n rekisteri ja asiakastietojärjestelmän tietosuojaseloste

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin koostetaan henkilötietoja henkilöltä itseltään, rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, verkkosivuston avulla kerätyistä tiedoista, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.Henkilötietoja käytetään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Kirjapaino Markprint Oy:n asiakasviestintään ja muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, markkinointiin, hallintaan, kehittämiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin sekä liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn kautta saatamme myös lähettää kohdennettuja markkinointi- ja asiakasviestejä. Mikäli asiakas ei kuitenkaan halua saada meiltä viestejä, hän voi milloin tahansa ilmoittaa asiasta Markprint Oy:lle.

6 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään Kirjapaino Markprint Oy:n asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat etunimi, sukunimi, asema yrityksessä, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Markkinointia ja myyntiä edistävät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet. Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot sekä muuta asiakkaiden ja sidosryhmien itse Markprint Oy:lle tiedoksi antamaa tietoa.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kirjapaino Markprint Oy on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Markprint Oy:n kumppaneille. Markprint Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Markprint Oy:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Markprint Oy:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Markprint Oy:n hallussa olevasta tietokannasta.

8 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Kirjapaino Markprint Oy on tehnyt päätöksen olla siirtämättä Markprint Oy:n hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle. Markprint Oy luovuttaa yksittäistapauksessa tiedot kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle, jos asiakas tai sidosryhmä on tähän tarkoitukseen antanut Markprint Oy:lle mandaatin toimia edellä mainitulla tavalla ja Markprint Oy on yhdessä tietosuojavastaavan sekä Suomen tietosuojaviranomaisen kanssa suorittanut riskiperusteiden ja laatujärjestelmän arvioinnin kolmannen maan tietoturvatason todellisesta tasosta.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kirjapaino Markprint Oy suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitun henkilörekisterin perustuen riskiarvioinnissa saatuun tulokseen vaaditusta turvallisuustasosta. Tietosuojavastaava osallistuu riskien arviointiprosessiin ja antaa puolueettoman lausunnon lopullisesta päätöksestä tietojen suojaamisen osalta, jota Markprint Oy noudattaa. Markprint Oy ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen:
Kirjapaino Markprint Oy, Heinlammintie 62, 15230 Lahti

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

13 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Kirjapaino Markprint Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Markprint Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Markprint Oy säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

14 Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 25.5.2018.